Vyúčtování a rozúčtování v SVJ


3 minuty čtení

Vyúčtování a rozúčtování. Víte, co tyto pojmy znamenají?

Nejprve se podíváme na pojem rozúčtování, který je definován v § 2 písm. e) zákona 67/2013, kde je uvedeno, že rozúčtováním je vyčíslení nákladů na poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby. Tyto náklady na služby jsou pak definovány jako cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo celkové náklady na poskytování služeb. Nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další podobné položky.

Službami jsou dle § 3 odst. 1) zákona 67/2013 zejména:

 • dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody,
 • dodávka vody a odvádění odpadních vod,
 • provoz výtahu,
 • osvětlení společných prostor v domě,
 • úklid společných prostor v domě,
 • odvoz odpadních vod a čištění jímek,
 • umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,
 • provoz a čištění komínů
 • a odvoz komunálního odpadu.

Rozúčtování si tedy prakticky můžeme představit jako vyčíslení celkových nákladů konkrétního domu a jejich rozdělení mezi jednotlivé vlastníky.

Vyúčtováním se pak rozumí vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období. Tedy porovnání uhrazených zálohových plateb se skutečnou výší nákladů, která je výsledkem rozúčtování. Nejdříve je tedy zapotřebí provést bezchybné rozúčtování a až poté je možné vytvořit vyúčtování.

Kdo je odpovědný za rozúčtování a vyúčtování?

V souvislosti s rozúčtováním a výúčtováním je dále podstatné si uvědomit to, kdo je vlastně poskytovatelem služeb, tedy kdo je odpovědný za rozúčtování a vyúčtování. Dle § 2 písm. a) zákona 67/2013 je poskytovatelem služeb:

 1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy,
 2. nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví.

Z výše uvedeného tedy plyne, že za správně provedené rozúčtování a vyúčtování je odpovědný výbor SVJ nebo představentstvo BD. Nikoliv správcovská společnost nebo účetní, která rozúčtování a vyúčtování nejčastěji fakticky zpracovává. Je proto nanejvýš nutné si pečlivě vybírat dodavatele těchto služeb.

Do kdy je třeba provést rozúčtování a vyúčtování?

Zpravidla je zúčtovací období stanoveno jako kalendářní rok. V takovém případě je třeba rozúčtování a vyúčtování zpracovat a doručit adresátům nejpozději do 30. dubna příslušného roku.